Obiekty zabytkowe na Kanale Augustowskim

Opis projektu:

Kanał Augustowski jest inżynieryjnym fenomenem drogi wodnej z XIX wieku (1825-1838). Zbudowany został w celu stworzenia drogi wodnej do portów Morza Bałtyckiego z pominięciem ujścia Wisły, będącego wówczas w rękach Prus.

Obecnie stanowi główną atrakcję turystyczną i najbardziej znaczący zabytek regionu Augustowa, który kandyduje do wpisania na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Łączy on dorzecza Wisły i Niemna, wykorzystując pasmo 12 jezior Augustowskich oraz doliny dwóch rzek – Netty i Czarnej Hańczy. Jesteśmy autorem projektów remontów lub odbudowy obiektów hydrotechnicznych Kanału Augustowskiego.

Dane techniczne:

 • Szlak wodny Kanału Augustowskiego tworzy 45 km sztucznych przekopów, 35 km uregulowanych koryt rzecznych i 22 km jezior
 • Długość Kanału wynosi około 102,0 km, z czego 80 km na terenie Polski, 18,6 km na terenie Białorusi oraz 3,5 km w strefie granicznej.
 • Na kanale wybudowano 18 śluz, z czego 14 znajduje się na terytorium Polski, jedna w pasie granicznym i 3 na terenie Białorusi. Umożliwiają one pokonanie różnicy poziomów wynoszącej 54,04 m.
 • Zmodernizowane obiekty hydrotechniczne:
 • śluza Dębowo jednokomorowa konstrukcja ceglano-betonowa; różnica poziomów wody 3,11 m; długość użytkowa 43,56 m, szerokość 6,04 m; napęd ręczny; w sąsiedztwie śluzy jaz zastawkowy oraz upust wykorzystywany do napędzania małej elektrowni wodnej; częścią zespołu śluzy są zabudowania śluzowego z początku XX w.
 • śluza Przewięź – łączy jezioro Białe ze Studziennicznym; długość użytkowa 46,17 m, szerokość 5,96 m; spad – 1,41 m, czas śluzowania – 11 minut;
 • śluza Gorczyca – długość użytkowa 43,23 m, szerokość – 5,95 m, spad max 3,26 m.
 • śluza Paniewo – konstrukcja dwukomorowa; długość użytkowa – 44,41 i 43,64 m, szerokość 6,40 m;. spadek poziomu – 6,69 m; wysokość ścian śluzy przekracza 10 m; posadowienie na drewnianym ruszcie palowym (słabonośne podłoże).
 • śluza i jaz z mostami w Perkuciu – między jeziorami Krzywym i Mikaszewem; jednokomorowa konstrukcja śluzy; piętrzenie 3,21 m;
 • śluza i jaz z mostami w Tartaku – śluza jednokomorowa o spadzie max 2,02 m.
 • śluza Kudrynki – obiekt jednokomorowy o spadzie max 2,17 m. Na kanale bocznym jaz murowany, zastawkowy.
 • śluza Kurzyniec – granica państw przebiega wzdłuż osi podłużnej śluzy; konstrukcja jednokomorowa, piętrzenie
 • 2,98 m; nad śluzą drewniany most zwodzony
 • jaz Wołkuszek – na granicy Polski i Białorusi; długość 12,5 m, światło jazu 3 x 1,5 m, spad max 2,35 m, zamknięcia zastawkowe drewniane 1,5 x 2,45 m.

Zakres usług:

 • gruntowna renowacja śluzy Dębowo na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej
 • opracowanie wytycznych do remontu oraz projektu wzmocnienia śluzy Przewięź
 • renowacja śluzy Gorczyca na podstawie dokumentacji projektowej
 • opracowanie wytycznych do remontu oraz projektu wzmocnienia śluzy Paniewo
 • szczegółowa dokumentacja techniczna remontu śluzy i jazu z mostami na drodze gminnej w Perkuciu
 • szczegółowa dokumentacja techniczna remontu śluzy i jazu z mostami na drodze gminnej w Tartaku
 • dokumentacja projektowa rekonstrukcji śluzy Kudrynki
 • opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad kompleksowym remontem śluzy Kurzyniec
 • opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowego remontu jazu Wołkuszek obejmującego wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej, wzmocnienia podłoża jazu oraz istniejącej konstrukcji ścian, rekonstrukcję drewnianych elementów (zamknięcia zastawkowe) i ich obudowy, oraz montaż aparatury kontrolno-pomiarowej.

Projekt na mapie

Projekt

Obiekty zabytkowe na Kanale Augustowskim

Klient

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Lokalizacja

0,35÷85,00 km Kanału Augustowskiego

Okres realizacji

1997 - 2012