Ochrona przeciwpowodziowa

Powódź to jedno z największych zagrożeń – przede wszystkim dla życia. Skutkiem powodzi są często ogromne straty finansowe oraz dewastacja środowiska naturalnego. Ze względu na tak poważne skutki wystąpienia powodzi niezwykle ważne jest zapobieganie temu zagrożeniu. Głównym sposobem ochrony przed powodzią jest wznoszenie budowli przeciwpowodziowych, takich jak:

 • Kanały ulgi, czyli specjalne kanały wodne, które buduje się w celu bezpiecznego przeprowadzenia wód wezbraniowych przez określony obszar;
 • Kierownice w ujściach rzek do morza, których zadaniem jest koncentracja nurtu rzeki i umożliwienie swobodnego odpływania kry;
 • Poldery przeciwpowodziowe, czyli naturalne obszary zalewowe, które w okresie wezbrania rzeki pozwalają na swobodne rozlanie się nadmiaru wody;
 • Zbiorniki retencyjne z rezerwą powodziową, które są sztucznymi zbiornikami wodnymi powstałymi w wyniku wybudowania zapory wodnej na rzece i w następstwie zatamowania jej wód. W okresie niskiego poziomu wody jej część zostaje uwolniona do rzek, dzięki czemu równowaga w korycie jest zachowana;
 • Suche zbiorniki przeciwpowodziowe, których zadaniem jest zatrzymanie fali powodziowej. Mają one pozbawione zamknięć urządzenia upustowe, przez które woda przepływa swobodnie aż do czasu, gdy przepływ staje się większy od zdolności przepustowych zbiornika. Wówczas nadmiar wody zostaje zmagazynowany w zbiorniku;
 • Wały przeciwpowodziowe, które są sztucznymi usypiskami, najczęściej o trapezowym przekroju. Wznosi się je wzdłuż rzeki w pewnym oddaleniu od jej koryta. Teren między korytem a wałami staje się rezerwuarem przewidywanych wystąpień. W ten sposób przeciwdziała się rozlaniu wód powodziowych na chronione tereny sąsiednie;
 • Wrota przeciwpowodziowe są rodzajem zamknięć, w których ciśnienie wywierane przez parcie wody oddziałuje na skrzydło (lub skrzydła) i dociska jego zamknięcie, powstrzymując przedostanie się przez śluzę nadmiaru wody.

Ochrona przeciwpowodziowa od lat stanowi jeden z głównych celów naszej codziennej pracy. Oferujemy usługi projektowe i konsultingowe związane z wykorzystaniem, kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych, a także z ochroną przed zagrożeniami, jakie dla ludności i gospodarki niosą powodzie i susze:

 1. Studia, plany i programy gospodarowania wodami oraz ochrony przed powodzią.
 2. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych
 3. Plany przeciwdziałania skutkom suszy.
 4. Analizy hydrologiczne i hydrauliczne.
 5. Ekspertyzy, opinie, opracowania o charakterze formalno-prawnym.
 6. Opracowania projektowe, na każdym etapie realizacji projektu:
 • Studia wykonalności,
 • Projekty koncepcyjne,
 • Projekty budowlane,
 • Projekty wykonawcze,
 • Nadzory,
 • Dokumentacja powykonawcza.