Badania modelowe rzeki Wisły

 

Opis projektu

Realizacja zadania polegała na opracowaniu Koncepcji zabudowy stopniami wodnymi Dolnej Wisły na odcinku administrowanym przez PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku, opracowaniu modeli numerycznych oraz przeprowadzeniu badań na modelach fizycznych pracy dwóch wybranych stopni wodnych.

Celem badań modelowych było opracowanie koncepcji uzyskania na wybranym odcinku Wisły głębokości min. 2 m przy wodzie średniej niskiej (SN) oraz minimum IV klasy żeglowności.

Dla przygotowania danych niezbędnych do opracowania ww. koncepcji zostały wykonane badania modelowe:

  • modelowanie fizyczne i numeryczne wybranych stopni wodnych – badanie procesów erozji;
  • modelowanie numeryczne całego dolnego odcinka Wisły dla proponowanych wariantów kaskady Dolnej Wisły.

Zakres usług:

  • Opracowanie koncepcji zabudowy stopniami wodnymi dla odcinka Wisły od Włocławka do ujścia do Zatoki Gdańskiej;
  • Wykonanie badań procesów erozji dna rozmywalnego – na modelach fizycznych dla dwóch lokalizacji stopni wodnch oraz na modelu numerycznym dla całego odcinka Wisły od Włocławka do ujścia przy zabudowie czterema wariantami kaskady;
  • Wykonanie analizy technicznej, finansowej, środowiskowej oraz analizy wielokryterialnej;
  • Opracowanie założeń do budowy stopni wodnych na Dolnej Wiśle;
  • Opracowanie danych geoprzestrzennych;
  • Przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych;
  • Wykonanie dokumentacji fotograficznej;
  • Przeprowadzenie konferencji podsumowującej realizację projektu.

Projekt na mapie

Projekt

Analiza przystosowania rzeki Wisły na odcinku od Włocławka do ujścia do Zatoki Gdańskiej do kaskady dużej i małej – modelowanie

Inwestor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Lokalizacja

Do badań na modelu fizycznym stopnia o wysokim spadzie wybrano odcinek rzeki Wisły w km 704,38 - 711,38 z lokalizacją stopnia w miejscowości Siarzewo w km 706,38. Do badań na modelu fizycznym stopnia o niskim spadzie wybrano odcinek rzeki Wisły w km 854 – 861 (Nowe). Jako model kanału obejścia wybrano trasę przebiegającą po prawym brzegu rzeki – dla lokalizacji stopnia Siarzewo.

Okres realizacji

2017 - 2018