Koncepcja poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów sąsiadujących z Rowem Wolica w Warszawie

Konsorcjum DHV Hydroprojekt wykona na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie wielowariantową koncepcję poprawy istniejącego układu hydrologicznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów sąsiadujących z Rowem Wolica w Warszawie.

Rów Wolica (Kanał Wolicki) jest jednym z dopływów Potoku Służewieckiego, głównego cieku wodnego naturalnego pochodzenia, zlokalizowanego w obrębie Ursynowa i Wilanowa (na terenach dawnego tarasu zalewowego Wisły). Potok płynie wzdłuż podnóża skarpy Ursynowskiej. Zasilany jest głównie przez kolektor burzowy położony przy ul. Płaskowickiej, który zbiera wody opadowe z Ursynowa. Rów Wolica łączy się z Potokiem Służewieckim w okolicy ulicy Arbuzowej.

Realizacja zadania ma na celu dostosowanie istniejącego układu hydrologicznego do bezpiecznego odprowadzenia wód opadowych z obszaru Ursynowa. Aktualna przepustowość Rowu Wolica nie jest wystarczająca.

Obszar prac obejmie Rów Wolica oraz sieć kanalizacji deszczowej zlewni Rowu Wolica, a w szczególności:

  • koryto Rowu Wolica na odcinku od ul. Rzodkiewki do wylotu kolektora w ul. Płaskowickiej;
  • kolektory w ul. Płaskowickiej i Ciszewskiego;
  • elementy układu hydrologicznego mające wpływ na przepływ w Rowie Wolica;
  • obszar w zakresie przełączenia wód ze zlewni w okolicy ul. Płaskowickiej do rurociągów tłocznych biegnących wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy (POW);
  • wszelką infrastrukturę niezbędną do realizacji inwestycji w danym wariancie opracowanej koncepcji.

Projekt na mapie

52.169460, 21.054027

Nazwa zadania

"Opracowanie koncepcji wariantowego rozwiązania istniejącego układu hydrologicznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów sąsiadujących z Rowem Wolica"

Klient

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w m. st. Warszawie Sp. z o.o.

Wartość zadania

1.444.020,00 zł brutto