Ochrona przed suszą – projekt małej retencji w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie

DHV Hydroprojekt Sp. z o.o., na zlecenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie opracuje kompleksową dokumentację projektową obiektów małej retencji mających powstać na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Projekt ma na celu poprawę uwilgotnienia gleb leśnych, zmianę niekorzystnego, szybkiego odpływu wód powierzchniowych z terenów leśnych na odpływ spowolniony, urozmaicenie elementów ekosystemu leśnego oraz korzystny wpływ na różnorodność biologiczną.

Zamówienie podzielone jest na dwa zadania częściowe:

  1. Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy obiektów małej retencji na terenie pożarzyska z 1992 r.
  2. Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy obiektów małej retencji na obszarze zlewni potoku „Raczok”

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu — mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekt na mapie

Klient:

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudy Raciborskie