Stopień wodny Włocławek na rzece Wiśle oraz projekty towarzyszące

Opis projektu:

Stopień wodny we Włocławku, zaprojektowany przez Hydroprojekt, powstał w latach 1962-1970 jako pierwszy stopień planowanej Kaskady Dolnej Wisły. Od niemal 50 lat SW Włocławek funkcjonuje jako pojedynczy obiekt piętrzący, bez niezbędnego hydraulicznego podparcia. Warunki pracy budowli odbiegają znacznie od przyjętych w projekcie. Powoduje to intensywną, ciągle narastającą erozję dolnego stanowiska stopnia.

Dane techniczne:

 • zapora czołowa ziemna o wysokości 20 m i długości 670 m
 • 10-przęsłowy jaz żelbetowy o szerokości w świetle filarów 200 m i przepustowości 11.150 m3/s, z zamknięciami w postaci ruchomych zasuw powłokowych (w latach 2004-2006 w dwóch przęsłach zamontowano zamknięcia klapowe)
 • elektrownia wodna o mocy 162 MW i średniej rocznej produkcji 739 GWh,
 • śluza żeglugowa o wymiarach komory 115 x 12 m i projektowanym spadzie 12,8 m,
 • przepławka dla ryb typu schodkowego z 30 komór betonowych w filarze działowym oraz 3 komór spoczynkowych z rurociągiem wody wabiącej.

Zakres usług:

Hydroprojekt jest autorem licznych prac projektowych, związanych z rozwiązaniem technicznych problemów stopnia wodnego we Włocławku:

2009 – 2012 Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i remontu obiektów stopnia wodnego Włocławek: zapory czołowej, systemu kontrolno – pomiarowego, jazu, śluzy z awanportami, przepławki dla ryb”

2011 Studium Wykonalności dla projektu „Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek: modernizacja stopnia wodnego we Włocławku i poprawa bezpieczeństwa powodziowego zbiornika Włocławskiego”

2009 – 2011 Projekt budowlany i projekty wykonawcze przebudowy zapór bocznych zbiornika wodnego Włocławek i makroniwelacji czaszy zbiornika

2010 Dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa zapory bocznej w Nowym Duninowie (lewobrzeżna zapora zbiornika wodnego Włocławek)”

2009 – 2012 Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i remontu obiektów stopnia wodnego Włocławek

2007 – 2008 Dokumentacja przygotowawcza dla zadania „Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek”

   • Etap I – Aktualizacja koncepcji programowo-przestrzennej oraz analiza i ocena wariantów ze wskazaniem wariantu optymalnego,
   • Etap II – Raport o oddziaływaniu na środowisko dla poszczególnych wariantów rozwiązań

2002 – 2004 Koncepcja programowo-przestrzenna z wariantowym studium wykonalności dla projektowanej inwestycji pn. „Budowa stopnia wodnego w Nieszawie-Ciechocinku”

1998 – 1999 Wielowariantowa koncepcja zagospodarowania dolnej Wisły

1997 – 2000 Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania doliny i regulacji Wisły od km 295,2 do km 684,0

Projekt na mapie

Projekt

Stopień wodny Włocławek i projekty towarzyszące

Inwestor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Lokalizacja

Włocławek

Okres realizacji

1958 - 2012