Zbiornik przeciwpowodziowy Świnna Poreba na rzece Skawie

Opis projektu:

Budowany zbiornik przeciwpowodziowy w Świnnej Porębie jest jednym z najdłużej powstających obiektów hydrotechnicznych w Polsce.

Zbiornik Świnna Poręba będzie kluczowym obiektem w systemie gospodarki wodnej północno-zachodniej części województwa małopolskiego i województwa śląskiego. Zaprojektowany został jako zbiornik wielofunkcyjny, spełniający następujące zadania:

 • ochrona przed powodzią doliny Skawy poniżej zbiornika, doliny Wisły oraz miasta Kraków
 • ochrona przed skutkami suszy – zwiększenie odpływu gwarantowanego ze zbiornika z minimalnego w warunkach naturalnych – 0,77 m3/s – do 6,4 m3/s
 • produkcja energii odnawialnej w ilości szacowanej na 14,8 GWh rocznie
 • zaopatrzenie w wodę Śląska i awaryjnie dla Krakowa (w przypadku awarii zbiornika w Tresnej)
 • wprowadzenie elementu wzbogacającego krajobraz i ekosystem na terenach otaczających zbiornik
 • stworzenie warunków rozwoju turystyki i rekreacji na terenach przyległych do zbiornika

Dane techniczne:

 • pojemność całkowita zbiornika wynosi 160 mln m3, w tym pojemność powodziowa 60 mln m3
 • średnia głębokość ok. 15 m
 • powierzchnia zbiornika przy maksymalnym poziomie piętrzenia – 1035 ha
 • zapora ziemna o wysokości ok. 50 m i długości 640 m (kubatura nasypu – 2,23 mln m³, kubatura betonów – 300 tys. m³), usypana ze żwiru i otoczaków, uszczelniona rdzeniem z gliny w osi zapory.
 • urządzenia upustowe obejmują: przelew powierzchniowy z czteroprzęsłowym jazem 4 x 16 m i zamknięciami segmentowymi, spust denny o średnicy 6,5 m i elektrownię wodną o mocy 4 MW i przełyku instalowanym 15 m3/s.

Zakres usług:

 • kompleksowa dokumentacja projektowa
 • hydrauliczne badania modelow
 • nadzory autorskie
 • dokumentacja powykonawcza

Projekt na mapie

Projekt

Zbiornik przeciwpowodziowy Świnna Poreba na rzece Skawie

Inwestor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Lokalizacja

Województwo Małopolskie, Powiat Wadowicki, Gminy: Mucharz, Stryszów i Zembrzyce

Okres realizacji

1986 - 2015

Wartość realizacji

ponad 2 mln PLN